O nama

?armantan kutak na jugu otoka

 

Ku?a Ariena nalazi se u mjestu Rukavac na jugoisto?nom dijelu otoka Visa, 10 km od grada Visa i 16 km od Komi?e. Rukavac je najve?e naselje na ju?nom dijelu otoka koje fake jerseys je nekad bilo tipi?no ribarsko fake jerseys naselje. Danas je Rukavac, fake jerseys zahvaljuju?i fake jerseys razvoju turizma na otoku i fake jerseys neposrednoj blizini prekrasnih pla?a i prirodnih fenomena, fake jerseys postao jedno od najomiljenijih turisti?kih mjesta na otoku.

U neposrednoj fake jerseys blizini Rukavca fake jerseys nalazi se najpoznatija vi?ka pla?a Srebrna koja je ime dobila po srebrnom sjaju svojih velikih fake jerseys oblutaka za vrijeme mjese?ine. Srebrna je prekrasna ?ljun?ana pla?a posebna po svojim neobi?nim i fake jerseys velikim fake jerseys oblucima, kristalno fake jerseys ?istom moru i dubokoj hladovini ?ume borova.

Osim Srebrne, fake jerseys u blizini Rukavca nalaze se pje??ana pla?a uvale Milna i najljep?a pje??ana fake jerseys pla?a na otoku fake jerseys Visu, Zaglav koja se nalazi nekoliko stotina fake jerseys metara od Milne.

Pogled iz uvale fake jerseys puca na fake jerseys otok Ravnik poznat po svojem prirodnom fenomenu, Zelenoj spilji. U mjestu postoji ponuda najma brodica za izlete prema otoku Ravniku, prekrasnim pla?ama otoka Budihovca i du? ju?ne obale otoka Visa prema uvali Stiniva.

U samom Rukavcu postoji trgovina i fake jerseys ponuda restorana te kvalitetnog smje?taja u privatnim apartmanima.

U mediteranskom ozra?ju Rukavca nalazi se i ku?a Ariena koja nudi smje?taj u dva apartmana, Studio Mona i Ambra.

Na?e imanje kreativnog je i inspirativnog ozra?ja koje je vidljivo kako u unutra?njem ure?enju apartmana, fake jerseys tako i u pomno odr?avanom vrtu koji okru?uje ku?u. Vrt je bogat mirisnim mediteranskim biljem, cvije?em fake jerseys i fake jerseys drve?em. I?aran je brojnim stazicama, fake jerseys putevima i stepenicama koji fake jerseys vode do raznih nivoa, klupica i ?armantnih kutaka, kao i do zidanog ro?tilja i vanjskog tu?a koji su na raspolaganju na?im gostima.

Apartmani su ure?eni pomno biranim namje?tajem, ukra?eni kreativnim detaljima, a sve kako bismo na?im gostima omogu?ili udoban, opu?ten i nezaboravan boravak. Istodobno, eksterijer je potpuno prilago?en boravku na fake jerseys otvorenom kako ne biste bili prisiljeni svoje svoje slobodno vrijeme provesti zatvoreni unutar ?etiri zida.

Va?i ku?ni ljubimci za cheap nba jerseys nas su uvijek dobrodo?li gosti.